I Sønderborgområdet er virksomheder, kommune, uddannelsesinstitutioner og borgere gået sammen om at skabe en CO2-neutral kommune. Det sker ved at nedbringe behovet for energi, skabe et sammenhængende energisystem, hvor energien genbruges og producere og bruge grøn energi i form af biogas, vind og sol. Siden 2007 er kommunens CO2-aftryk nu mere end halveret.

Grøntliv

Overalt i Danmark og Europa emmer det af grøn skaberlyst, ideer og projekter, der skal bidrage til at finde en løsning på klimakrisen. I Sønderborg er man gået så vidt, at både uddannelser, kommune, erhvervsliv og borgere i fællesskab arbejder målrettet og systematisk for, at Sønderborg Kommunes energisystem er CO2-neutralt inden udgangen af 2029. Projektet hedder ProjectZero og startede i 2007. I dag er kommunens CO2-aftryk mere end halveret.

Opskriften er ikke bare grøn. Den er også omkostningseffektiv, og det er her, der for alvor er et potentiale, hvis den øvrige verden skal inspireres til at benytte samme løsninger, fortæller Allan Pilgaard-Jensen, der er vicedirektør i ProjectZero.

”Vores ønske er, at Sønderborgs model for et CO2-neutralt energisystem skal inspirere andre byer og kommuner i verden til at gå samme vej. Her gør det en betydelig forskel, at vores tilgang til grøn omstilling er kosteffektiv, fordi vi fokuserer på energieffektivitet,”, siger Allan Pilgaard-Jensen.

”Vores ønske er, at Sønderborgs model for et CO2-neutralt energisystem skal inspirere andre byer og kommuner i verden til at gå samme vej".
Allan Pilgaard-Jensen
-
Vicedirektør

Allerede i dag inspirerer Sønderborg byer og kommuner uden for landets grænser. I forsommeren 2023 underskrev ProjectZero og Danfoss en samarbejdsaftale med det største tekniske universitet i Singapore, Singapore Polytechnics om at skabe et CO2-neutralt campus efter ProjectZeros opskrift.

 

Målet nås i tre trin
Opskriften består af tre trin: Energiforbruget skal nedbringes, der skal skabes et sammenhængende energisystem, hvor energien genbruges og endelig skal den strøm, man bruger, være grøn.

I første trin skal forbruget nedbringes, og det er her, at en stor del af hemmeligheden bag den omkostningseffektive opskrift ligger. Det er ud fra devisen om, at den grønneste og billigste energi er den energi, man ikke bruger.

Det gøres blandt andet ved at finkæmme offentlige og private bygninger for energi-besparelsesmuligheder og energioptimere dem samt ved at implementere teknologi, der er udviklet af blandt andet lokale virksomheder som Danfoss, NIKO og OJ Electronics.

Køretøjer på grønne drivmidler skal også være med til nedbringe kommunens CO2-aftryk. Det gælder både personbiler, varevogne, industrikøretøjer og lastbiler. Målet er, at 34% af de fossile biler er erstattet med grønne i 2029. I dag er tallet 7,6%.

”ProjectZero arbejder på, at Sønderborgområdet bliver et godt og nemt sted at køre elbil.  Det skal være nemt for borgere og virksomheder at oplade bilen, og vi gør derfor meget ud af at forbedre infrastrukturen, så vi i fremtiden har nok ladestandere rundt om i hele kommunen”, fortæller Allan Pilgaard-Jensen.

"Det skal være nemt for borgere og virksomheder at oplade bilen, og vi gør derfor meget ud af at forbedre infrastrukturen, så vi i fremtiden har nok ladestandere rundt om i hele kommunen”.
Allan Pilgaard-Jensen
-
Vicedirektør

Der bliver løbende installeret flere lynladere i kommunen ved blandt andet Coops butikker og ved Better Energys domicil, hvor strømmen til bilbatteriet bliver produceret af Better Energys egen solcellepark ved siden af ladestationen.

Også i kommunens egen bilflåde skal størstedelen af de fossile biler lade pladsen for el-drevne. Og hos Sønderborgs borgerne er det ikke kun valg af et grønnere transportmiddel, der er deres bidrag til den fælles vision, men i høj grad forandringer i eget hjem og hverdag, hvor de energirenoverer, skifter varmekilden ud med et grønnere alternativ og sorterer deres affald, som bliver hentet i grønne gas- eller eldrevne renovationsbiler.

I kommunens sommerhusområder og i op mod halvdelen af boligejendommene i Sønderborg sørger sensorer udviklet af den lokale virksomhed Maacks for, at der ikke køres unødigt, da renovationsbilen kun kommer og tømmer, når containerne er fyldt op.

”Grøn teknologi og energieffektivitet er lokale styrkepositioner, og en del af de løsninger, vi bruger, er lavet af lokale virksomheder. Derfor er ProjectZero-samarbejdet samtidig et udstillingsvindue for kommunens virksomheder. Vi har ambitioner om at være med til at drive verdens grønne omstilling ved at invitere beslutningstagere til Sønderborg for at se vores løsninger. Herefter kan vores virksomheder hjælpe dem med at opnå det samme. Derfor kommer vi også til at invitere mange flere virksomheder og dygtige medarbejdere til Sønderborg for at tage del i den rejse”, siger Allan Pilgaard-Jensen.

 

 

Havvind, PtX og spildevand er en del af løsningen

I 2021 blev der lavet en status på projektet, og i kølvandet herpå udviklede lokale ildsjæle og interessenter i Project Zero-samarbejdet, sammen med konsulentfirmaet Boston Consulting Group, en række grundige, helhedsorienterede anbefalinger til, hvordan Sønderborg Kommune bruger de resterende otte år frem mod 2029 til bedst og mest omkostningseffektivt at nå nullet.

Planen fik navnet Masterplan2029, og indsatsområderne blev delt op i projektgrupper kaldet hotspots med hver sin hotspotejer, projektleder og arbejdsgruppe bestående af relevante interessenter og fagfolk fra kommunens organisationer og erhvervsliv.

Fem af de hotspots er såkaldte ”enablere”, som har særligt fokus på opskriftens sidste to trin: At skabe et sammenhængende energisystem for at genbruge energien og at producere grøn energi. Dermed spiller de en særligt vigtig rolle for, at projektet lykkes.

De fem hotspots er Lillebælt Syd Vindmøllepark, biogasproduktion, et PtX-anlæg i forbindelse med havvindmølleparken, som skal producere grønne brændstoffer og i den proces levere en stor mængde overskudsvarme ind i fjernvarmenettet. Derudover skal nettene fra kommunens fjernvarmeselskaber sammenkobles, så overskudsvarme og grønne varmekilder kan udnyttes optimalt. Sidste enabler er er et nyt højteknologisk og CO2-neutralt renseanlæg, som vil forbedre havmiljøet i Flensborg Fjord og Alssund og levere en betydelig mængde varme ind til fjernvarmenettet. Et godt eksempel på, hvordan der arbejdes med at udnytte potentielle varmekilder, fortæller Erik Wolff, der er direktør i Sønderborg Varme og hotspotejer for CO2-neutral fjernvarme.

”Udnyttelse af energien i spildevandet er bare et af flere steder, hvor der er et stort potentiale i at udnytte overskudsvarme fra vores industrier. Det gælder særligt også teglværkerne, som bruger store mængder energi til at udtørre og brænde mursten. Ved hjælp af varmepumper kan overskudsvarmen fra industriprocesser som denne, og også spildevandet, opnå høje nok temperaturer til, at det meget energieffektivt kan indgå i fjernvarmenettet”, fortæller Erik Wolff.

”Udnyttelse af energien i spildevandet er bare et af flere steder, hvor der er et stort potentiale i at udnytte overskudsvarme fra vores industrier. Det gælder særligt også teglværkerne, som bruger store mængder energi til at udtørre og brænde mursten".
Erik Wolff
-
Direktør i Sønderborg Varme og Hotspotejer

Samtidig byder både borgere og landbrug ind med organisk affald til biogasanlæggene i Glansager og Kværs, hvor der årligt produceres op mod 40 mio. m3 biogas, som skal fortrænge den fossile naturgas i industrier som områdets teglværker samt forsyne biogas-lastbiler med grønt brændstof.

I Lillebælt mellem Assens og Himmark Strand skal en afgørende brik i planen placeres. Her skal vindmøller høste havvind nok til at producere over 600 GWh, fortæller vicedirektør Allan Pilgaard-Jensen.

”Den strøm skal både forsyne private og virksomheder – ikke mindst til opladning af deres elbiler – og være energikilde til et PtX-anlæg. Energien i PtX anlægget bruges til at spalte vand, og med blandt andet ren CO2 fra biogasproduktion skaber den proces grønne brændstoffer til den tunge trafik og samtidig en stor mængde overskudsvarme, der skal bruges i fjernvarmenettet”, fortæller han.

 

CO2-neutrale supermarkeder og virksomheder

Selvom det endnu er nogle år ude i fremtiden, at Sønderborg Kommunes energisystem er CO2-neutralt, er Danfoss i Nordborg og Gråsten allerede nået i mål. I 2022 nåede de deres milepæl og har dermed ikke længere CO2-udledning på samvittigheden.

Metoden, Danfoss er lykkes med, er at genbruge overskudsvarmen fra deres produktionsprocesser og datacenter, tilbageholde varmen, når de udskifter luften i deres lokaler og at indkøbe den sidste rest energi, de har behov for, fra havvindmøller i Horns Rev.

Det er samme tanke og teknologi, der gør, at SuperBrugsen i Høruphav kan udnytte sin overskudsvarme fra køleprocesser til både opvarmning af lokaler og vand i egen butik og samtidig kan levere det overskydende ind til fjernvarmenettet. Det er også det, der bruges i den helt nye COOP365, der i et samarbejde mellem Danfoss og COOP har opnået at blive verdens mest energieffektive supermarked.

”Samarbejde er nøglen til, at vi lykkes med ProjectZero. Det begyndte som en fælles målsætning på tværs af kræfter i hele kommunen, og det skal det være helt frem til 2029, for at vi når nullet, siger Allan Pilgaard-Jensen.

Læs mere:

ProjectZero